Πρότυπα και πιστοποιήσεις υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

haccp iso υγιεινή ασφάλεια ποιότητα τροφίμων ελαιολάδου πρότυπα

Στους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, εδώ και 30 χρόνια, στόχος μας είναι η κάθετη παραγωγή και η τυποποίηση φυσικών προϊόντων ελιάς, με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουμε εστιάσει στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την εξειδίκευση μας στην παραγωγική διαδικασία, μέσα από εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, μελέτη αλλά και πειραματισμό.

Ταυτόχρονα, ένας εξαιρετικά βασικός παράγοντας για την παραγωγή κορυφαίας ποιότητας ελαιοπροϊόντων είναι η αφοσίωση στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφίμων, είναι υποχρεωμένη βάσει των Ευρωπαϊκών κανονισμών 852/2004/ΔΚ και 178/2002/ΔΚ να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να εφαρμόζει κανόνες που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Δεν αρκεί πλέον ένα τρόφιμο να είναι απλά γευστικό ή φυσικό, αλλά θα πρέπει να παράγεται σε εγκαταστάσεις που ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας αλλά και υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Έτσι, εξασφαλίζεται πως ένα τρόφιμο είναι ασφαλές για κατανάλωση και πληροί τα πρότυπα ποιότητας κατά την παραγωγή του.

Κοινός παράγοντας όλων αυτών των κανονισμών είναι η εφαρμογή του συστήματος HACCP. Το σύστημα HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points, -ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου) είναι ένα σύστημα διαχείρισης στο οποίο η ασφάλεια των τροφίμων αντιμετωπίζεται μέσω της ανάλυσης και του ελέγχου των βιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων από την παραγωγή, την προμήθεια και τον χειρισμό πρώτων υλών, την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση του τελικού προϊόντος.

Βάσει του συστήματος HACCP μπορούμε να προβλέψουμε τους κινδύνους και την πιθανότητα εμφάνισης τους σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας ενός τροφίμου. Μια επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα HACCP τεκμηριώνει ότι συμμορφώνεται με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ παράλληλα μπορεί να αποφύγει τυχόν εσφαλμένες πρακτικές, να μειώσει τις αστοχίες του αλλά και να αντιμετωπίσει τυχόν διατροφικές κρίσεις.

ISO 22000 : 2018

iso 22000 2018 υγιεινή ασφάλεια ποιότητα τροφίμων ελαιολάδου πρότυπαΤο ISO 22000:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο που εκπονήθηκε από την τεχνική επιτροπή ISO/TC 34 “Food products” και καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων προκειμένου οι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, να αποδείξουν την ικανότητα τους να παράγουν ασφαλή τρόφιμα.

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 22000:2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή και αντικαθιστά την παλαιότερη έκδοση του 2005.

Η λογική η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια και τις εφαρμογές του ISO 2200 : 2018 είναι: ασφαλή τρόφιμα από την παραγωγή έως την κατανάλωση (from farm to fork), μέσω της εφαρμογή σωστών πρακτικών υγιεινής και πλήρους ιχνηλασιμότητας.

Το πρότυπο ISO, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι αρχές του HACCP, εξασφαλίζει στην επιχείρηση που το εφαρμόζει πως παρέχει με συνέπεια ασφαλή τελικά προϊόντα που καλύπτουν τις απαιτήσεις των κανονισμών ασφάλειας τροφίμων που είναι σε ισχύ, μέσα από σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, ελέγχου κινδύνων και βελτιστοποίησης ποιότητας.

Το πρότυπο αυτό αναγνωρίζεται παγκοσμίως, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και αποτελεί ένα από τα πλέον αυστηρά πρότυπα σε μια επιχείρηση ή βιομηχανία, θέτοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές και στόχους ποιότητας για κάθε παραγόμενο τρόφιμο.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, εφαρμόζοντας εδώ και πολλά έτη το πρότυπο ISO 22000:2005, πλέον έχουν πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του νέου προτύπου ISO 22000:2018, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις.

FDA Registration

fda registered υγιεινή ασφάλεια ποιότητα τροφίμων ελαιολάδου πρότυπα
Οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να παράγει τρόφιμα τα οποία θα εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να εγγραφεί στο μητρώο του FDA.

Ο FDA (Food and Drug Administration - Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) είναι ο ρυθμιστικός οργανισμός τροφίμων του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Έτσι, ο FDA απαιτεί από τις εγκαταστάσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη συσκευασία ή την αποθήκευση τροφίμων για κατανάλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες να υποβάλλουν πρόσθετες πληροφορίες εγγραφής σε συγκεκριμένο μητρώο, με μοναδικό αριθμό εγκατάστασης. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις, ανά πάσα στιγμή, για την εφαρμογή και την συμμόρφωση με τα πρότυπα που αναγνωρίζει.

Οι εγκαταστάσεις των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου εδώ και πολλά έτη έχουν πιστοποιηθεί και είναι αναγνωρισμένες από τον FDA της Αμερικής, με αριθμό καταχώρησης 15959229376.

Αλφαριθμητικός Αριθμός έγκρισης - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

el 40 αλφαριθμητικός υγιεινή ασφάλεια ποιότητα τροφίμων ελαιολάδου πρότυπα
Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002, από το 2009 και έπειτα, όλες οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας παρθένων ελαιολάδων, ελαιολάδων και πυρηνελαίων υποχρεούνται πλέον να έχουν έγκριση και να εφοδιάζονται με αλφαριθμητικό αριθμό αναγνώρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο εν λόγω αριθμός της μορφής EL 40 X X X αναγράφεται υποχρεωτικά στην ετικέτα των προϊόντων.

Η διαδικασία ορίζει πως πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι αλλά και διοικητικοί έλεγχοι ώστε να βεβαιωθεί εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του εν λόγω αριθμού, βάσει της νομοθεσίας.

Οι εγκαταστάσεις των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αλφαριθμητικό αριθμό έγκρισης EL 40 360.

Πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας

βιολογικά bio hellas υγιεινή ασφάλεια ποιότητα τροφίμων ελαιολάδου πρότυπα
Για τα βιολογικά προϊόντα, έχει θεσπιστεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται όχι μόνο στον πρωτογενή (μονάδες φυτικής και ζωικής παραγωγής) αλλά και στο δευτερογενή τομέα (μονάδες μεταποίησης, τυποποίησης, διάθεσης γεωργικών προϊόντων), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων της νομοθεσίας που διέπει την βιολογική παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων, τη μεταποίηση, επισήμανση και εμπορία τους.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται με την παραγωγή, την τυποποίηση, μεταποίηση ή εμπορία των βιολογικών προϊόντων, μετά από την διαδικασία του ελέγχου, να αποκτήσουν την επίσημη αναγνώριση/ πιστοποίηση ότι τήρησαν τις δεσμεύσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τα προϊόντα αυτά.

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων ενώπιον του καταναλωτικό κοινού, διασφαλίζεται η επωνυμία των προϊόντων αυτών και εξασφαλίζεται διαφάνεια καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Τον έλεγχο, αξιολόγηση και πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ώστε να κριθεί κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, αναλαμβάνουν οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου εφαρμόζουν εξ αρχής πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια, που πιστοποιείται από τον οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης BIO - HELLAS, σύμφωνα με όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί βιολογικής γεωργίας, με αριθμό A-411008.

Σύστημα REX

rex eu σύστημα υγιεινή ασφάλεια ποιότητα τροφίμων ελαιολάδου πρότυπα
Το Σύστημα Καταχωρημένων Εξαγωγέων (Registered Exporter - Rex) είναι ένα σύστημα πιστοποίησης προέλευσης των εμπορευμάτων.

Το σύστημα REX αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διατίθεται στα κράτη μέλη της ΕΕ. Εισήχθη για πρώτη φορά στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σταδιακά, επεκτείνεται και στις άλλες προτιμησιακές ρυθμίσεις της ΕΕ, αρχής γενομένης από τις εμπορικές συμφωνίες με τον Καναδά, την Μεγάλη Βρετανία και την Ιαπωνία.

Μετά την καταχώρισή της, η επιχείρηση καθίσταται «εγγεγραμμένος εξαγωγέας». Αποδίδεται αριθμός REX στην επιχείρηση. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται στα έγγραφα προτιμησιακής καταγωγής.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου είναι εγγεγραμμένοι στο διεθνές σύστημα REX που αφορά την συμφωνία Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Μεγάλης Βρετανίας, με αριθμό εγγραφής GRREX0700A043710821.


Σακελλαρόπουλος Νικόλαος
Χημικός Μηχανικός M.Sc.
Υπεύθυνος Παραγωγής
Βιολογικοί Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου